Magalak Kayo

Kapag humaharap tayo sa mga pagsubok, madalas nawawalan tayo ng pag-asa na malagpasan ito. Kapag dumaranas tayo ng kapighatian, madalas nawawalan tayo ng dahilan para bumangon mula rito. Sabi ng Bibliya sa Roma 12:12, “Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin.” Sa pananalangin natin naipapahayag sa Panginoong Diyos ang ating saloobin. Sa oras na wala ka nang matanaw na pag-asa, manalangin ka! Sa panahong nahahapis ka, manalangin ka! Ang Diyos ang iyong pag-asa, kaya’t magalak ka! Dahil ang kagalakang dulot ng Diyos ang magiging kalakasan mo (Nehemias 8:10). Sa iyong kapighatian ay aaliwin ka ng Diyos (Mateo 5:4). Nais ng Diyos na ipaalam mo sa Kanya ang iyong saloobin sa pamamagitan ng panalangin, kahit pa alam nating ito’y Kanya nang nalalaman (Mateo 6:8), nais pa rin Nyang tayo’y tumawag sa Kanya, dahil nais Niyang ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin sa buhay dahil Siya ay maymalasakit sa atin (1 Pedro 5:7). Manalangin tayo at hanapin ang Panginoon ng buong puso upang Siya ay ating masumpungan (Jeremias 29:13). Walang sawa tayong manalangin sa lahat ng panahon o pagkakataon (1 Tesalonica 5:17), maging sa kagalakan man o kapighatian.

May you be blessed by the Lord who made heaven and earth (Psalm 115:15)!
Godspeed (May God prosper you)!
To God Be The Glory!

 

Bible Verses To Medite
-Roma 12:12 “Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin.”
-Nehemias 8:10 “Wika pa nila, ‘Umuwi na kayo at magdiwang! Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito’y dakila kay Yahweh. And kagalakang dulot Niya ay magiging kalakasan ninyo.’”
-Mateo 5:4 “Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.
-Mateo 6:8 “Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya.”
-1 Pedro 5:7 “Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo.”
-Jeremias 29:13 “Ako’y hahanapin ninyo’t masusumpungan kung buong puso ninyo Akong hahanapin.”
-1 Tesalonica 5:17 “palagi kayong manalangin,”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s