God Exists

God’s existence is clearly seen through His creation, just look around you. If you can’t see it, that’s your fault! God has made it clear to those who are willing to look that’s why there’s no excuse to those who do not believe and twist the truth about God (Genesis 1 & Romans 1:19-20).

Photo: Free photo from WordPress
Advertisements

Magalak Kayo

Kapag humaharap tayo sa mga pagsubok, madalas nawawalan tayo ng pag-asa na malagpasan ito. Kapag dumaranas tayo ng kapighatian, madalas nawawalan tayo ng dahilan para bumangon mula rito. Sabi ng Bibliya sa Roma 12:12, “Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin.” Sa pananalangin natin naipapahayag sa Panginoong Diyos ang ating saloobin. Sa oras na wala ka nang matanaw na pag-asa, manalangin ka! Sa panahong nahahapis ka, manalangin ka! Ang Diyos ang iyong pag-asa, kaya’t magalak ka! Dahil ang kagalakang dulot ng Diyos ang magiging kalakasan mo (Nehemias 8:10). Sa iyong kapighatian ay aaliwin ka ng Diyos (Mateo 5:4). Nais ng Diyos na ipaalam mo sa Kanya ang iyong saloobin sa pamamagitan ng panalangin, kahit pa alam nating ito’y Kanya nang nalalaman (Mateo 6:8), nais pa rin Nyang tayo’y tumawag sa Kanya, dahil nais Niyang ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin sa buhay dahil Siya ay maymalasakit sa atin (1 Pedro 5:7). Manalangin tayo at hanapin ang Panginoon ng buong puso upang Siya ay ating masumpungan (Jeremias 29:13). Walang sawa tayong manalangin sa lahat ng panahon o pagkakataon (1 Tesalonica 5:17), maging sa kagalakan man o kapighatian.

May you be blessed by the Lord who made heaven and earth (Psalm 115:15)!
Godspeed (May God prosper you)!
To God Be The Glory!

 

Bible Verses To Medite
-Roma 12:12 “Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin.”
-Nehemias 8:10 “Wika pa nila, ‘Umuwi na kayo at magdiwang! Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito’y dakila kay Yahweh. And kagalakang dulot Niya ay magiging kalakasan ninyo.’”
-Mateo 5:4 “Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.
-Mateo 6:8 “Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya.”
-1 Pedro 5:7 “Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo.”
-Jeremias 29:13 “Ako’y hahanapin ninyo’t masusumpungan kung buong puso ninyo Akong hahanapin.”
-1 Tesalonica 5:17 “palagi kayong manalangin,”

God can be found

Pakiramdam mo ba ay malayo ang Diyos sa iyo? Kung oo, may katanungan ako para sa iyo: sino sa inyo ang lumayo, ang Panginoon o ikaw?

Tama, ikaw ang lumayo sa Diyos sapagkat sinabi Niya na hindi ka Niya iiwan (Hebreo 13:5). Marahil, ikaw ay nakagawa ng kasalanan kaya’t ganiyan ang iyong nararamdaman dahil kung hindi, ikaw ay sinusubok ng Diyos (2 Cronica 32:31). Ang kasalanan ang nagpapalayo sa iyo mula sa Diyos (Isaias 59:2).

Ngunit mayroong paraan upang makalapit kang muli sa Panginoon. Kung lalapit ka sa Diyos, lalapit Siya sa iyo (Santiago 4:8). Kung manunumbalik ka sa Diyos, ikaw ay Kanyang kakalingain (Zacarias 1:3). Kung hahanapin mo Siya, Siya’y iyong masusumpungan (Mateo 7:7). Kung ikaw ay magpapakumbaba, mananalangin, tatalikdan ang kasamaan at hahanapin ang Panginoon, ikaw ay Kanyang diringgin at patatawarin (2 Cronica 7:14). Kung buong puso ang paghahanap mo sa Diyos, siguradong Siya’y iyong matatagpuan (Jeremias 29:12-14).

 

to GOD be the glory!

Citation:

  • Photo: http://www.zazzle.com/thankfullbumper_god_can_be_found_bumper_sticker-128327629138797998

Passed from Death into LIFE!

The unsaved sinner is dead (Ephesians 2:1-3) and only Christ can raise him from the dead. “Most assuredly, I say to you, he who hears My word and believes in Him (God, the Father) who sent Me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Most assuredly, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God; and those who hear will live” (John 5:24-25 NKJV).

Dakila Mong Katangian (Tula)

Ang lahat ay nag-iiba
May pabagsak, may palago
Ngunit nananatili Ka
Kailanma’y ‘di magbabago
Marami ng nalampasan
Kay rami pang haharapin
Ako’y nagtitiwala sa Iyong mga paraan
Kaya ‘di susuko anuman ang suliranin
Sa Iyo ay walang imposible
Wala kang ‘di magagawa
Ikaw ang aking sandigan
Na kailanma’y ‘di magigiba
Kaya sa lahat ng aking ginagawa
Sa Iyo ang karangalang dakila
Sa aki’y walang ititira ni isa
‘Pagkat sa papuri’y karapat-dapat Ka