Kahalagahan Ng Muling Pagkabuhay Ni Cristo

Kahalagahan Ng Muling Pagkabuhay Ni Cristo (1 Corinto 15)

Sapagkat si Cristo ay muling nabuhay:

1. Ang pangangaral ng Salita ng Diyos ay mahalaga, totoo at kailangan.

2. Ang pananampalataya natin ay may kabuluhan, mahalaga at may bisa.

3. Hindi tayo mga bulaang saksi ng Diyos kay Cristo.

4. Wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan at sumpa ng kasalanan (Roma 8:1-14).

5. Ang mga mananampalataya na namatay ay di napahamak (Juan 3:16-17).

6. Ang mga mananampalataya ang pinakamapalad sa lahat ng tao sa mundo dahil babalik si Jesus upang kunin tayo at isama sa Kanyang kaharian (Juan 14:1-4).

Advertisements