Hidden Manna

Gathering manna Exodus 16:14-16

“He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes I will give some of the hidden manna to eat. And I will give him a white stone, and on the stone a new name written which no one knows except him who receives it.”          -Revelation 2:17

He who forgets to feed himself or he who denies himself and his worldly desires in order to adore, praise and worship the Lord Jesus Christ has found the “Hidden Manna” from heaven that will nourish his soul and spiritual life.

Alam kong marami sa atin ang nakaranas ng matitinding pagsubok sa buhay, pag-uusig at pagtuligsa ng kaaway. Kaibigan, kapag nasa gitna ka ng mga pagsubok, pag-uusig at pagtuligsa ng kaaway, manatili kang mapayapang nakatuon kay JESUS sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan at makakatiyak kang iingatan ka Niya upang di ka maigupo ng kaaway, ng kanyang mga tukso at ng kasalanan.

Matatagpuan mo ang “hidden manna” na magbibigay ng panibagong kalakasan sa iyong kaluluwang pagod at lupaypay dulot ng mga suliranin at pagsubok ng buhay. Gaya ng mga Israelita na pinagkalooban ng DIOS ng “manna” sa paglalakbay nila sa ilang, tayo rin ay maaring makakain ng spiritwal na pagkaing ito para makapagpatuloy sa paglalakbay sa buhay hanggang wakas.

To God be the glory!

Advertisements